Kontrakt

Du kan laste ned leiekontrakten (sommer) i PDF format ved å trykke på knappen til høyere.

Leiekontrakt for vinterplass på Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS, oversendes etter avtale.

Sommersesong

3 Sommersesonger (10%rabatt)

Vintersesong

 

Denne kontrakt er opprettet mellom

Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS (utleier) Org nr.935 980 216

og (leier):

Navn:

Tlf(p):

Adresse:

Tlf((a):

Post nr:

Mob:

E-mails:

Båttype:

Lengde(”)

Reg nr.

Org Nr /personnr:

 

Båten er forsikret hos:______________________________________


Kontrakten gjelder leie av båtplass:

Pir:

Nr:

Bredde M

 


Avtalt pris er:

Pr Bm NOK

 

Totalt NOK

 

 

§1       Leien betales forskuddvis til utleiers bankkonto. Leien forfaller til betaling ved sesong start og båtplassen kan ikke benyttes før leien er betalt.  ( Kontonummeret til Sjøsenteret Vallø Tønsberg as er 1503.09.48812)
Sommersesong er fra 15.4-01.10. Vintersesong er fra 15/10 til 1/4. Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende sesong. Ved forsinket betaling ansees kontrakten for misligholdt, og plassen disponeres av utleier umiddelbart.  Leier hefter fortsatt for leien i.h.t denne kontrakt  inntil  plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker. (Ved eventuell misligholdelse av kontrakten hefter leietaker med et administrasjonsgebyr pålydende kr. 2.000,- til Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS.)

§ 2.      Leietaker har ikke tillatelse til fremleie av plassen og leieretten kan heller ikke overdras. 

§ 3.      Det må ikke foretas noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske installasjoner. Båtplassens lengde og bredde kan ikke endres . I båtplassen kan maksimal lengde på båt være 1 meter utenfor utrigger. Mellom båt og utrigger skal det minimum være 15 cm klaring på hver side utenfor fenderen.

Det er påbudt med strekk- avlaster på fortøyningstau, dette gjelder også springet. Dette skal være på plass ved sesongstart desom ikke dette er i orden vil leier motta et gebyr på kr 1000,- og i tillegg utfører utleier dette for leietagers regning.

For øvrig er leietager ansvarlig for at det benyttes frisk og riktig dimensjonert fortøyningsmateriell. Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier påføres dersom fortøyningen ikke er forsvarlig.

§ 4.      Leietaker er ansvarlig for enhver skade som båten, dens fortøyinger eller mannskap volder på bryggeanlegget, andres båter eller deler av havneanlegger. Leietaker og hans følge forplikter seg for øvrig til å følge de ordensregler som gjelder for havnen.  Disse finnes vedlagt og ansees som del av denne kontrakt.

§ 5.      Leietaker ligger i havnen for egen regning og risiko og er forpliktet til å holde sin båt forsikret mot skade som hans båt måtte forvolde mot annen person eller gjenstand. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det kreves egen vinterhavn forikring på alle båter som vinterlagres på vannet.

§ 6.      Utleier tildeler hver båteier en spesielt merket plass, men forbeholder seg rett til når som helst og uten begrunnelse å ta plassen tilbake mot tildeling av ny plass av tilsvarende størrelse. Dersom leietaker ikke flytter båten etter skriftlig varsel fra utleier vil det bli gjort for leietakers regning

§ 7.      Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne kontrakts bestemmelser, kan leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning.

§ 8.      Boblehavn benyttes ved behov, når det er fare for islegging av havnen i løpet av vinteren. Det er ikke tillatt å overnatte i båten i vintersesongen.

§ 9.      De leietakerne som bruker landstrøm må selv sørge for hengelås på sin kontakt, denne skal fjernes ved sesong slutt, er den ikke det vil den bli fjernet av utleier.  Måler avleses 2 ganger pr. år ved sesongens start og slutt.

            Det benyttes kun kabler med 2  ½ mm² ledere og jording ved strømuttak til båten.  Det er svært viktig at all installasjon i båten er i orden.  Det er egen 16A låsbar stikkontakt til hver båt, egen strømmåler og jordfeilbryter. Strøm benyttes av leietager på egen regning og risiko.

            NB! Ved tilkobling av strøm skal det vedlegges kontrakten erklæring fra Elektriker på at all strøm om bord er korrekt. Se eget ark for instruks ved tilkobbling.

§ 10.   Denne leiekontrakten gir ingen rett til opplag, opptak og utsetting av båter eller lignende, idet det forutsettes at det inngås egen avtale om dette.

            Parkering for båtkunder skal være på parkeringen ved innkjøringen til området. Det er kunn lov med av og pålessing fra båt langs bryggekanten.

§ 11    Denne kontrakt er undertegnet i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene, og er gyldig ved undertegning og retur til oss. (Storgaten 20, 3126 Tønsberg), samt innbetalt forskuddsleie. (Kontonr. til Sjøsenteret Vallø Tønsberg as er: 1503.09.48812.)

Forskuddsleie må være betalt før adgangsnøkkel utleveres.

 

Tønsberg, den …………………………….

Som utleier:                                                             Som leietaker:

__________________________                                    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________

Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS

Instruks vedrørende tilknytning til Sjøsenteret Vallø

sin strømforsyning.

Denne marinaen sørger for en jordet strømforsyning til din båt.

Generelt:

 1. Hvis du ikke har en skilletransformator ombord for å skille det elektriske systemet om bord i din båt fra landsystemet, kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.
 2. Forsyningsspenningen i på denne marinaen er 220 V 50 Hz forsynt over stikkontakter i samsvar med NOK EN 60309-2.
 3. Det skal tas forhåndsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling. Dersom tilknytningsledningen faller i vannet må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig og benytte etterpå.
 4. Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles en stikkontakt.
 5. Bare et fartøy skal tilkobles en stikkontakt.
 6. Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter/skjøtesett.
 7. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det tilkobles til Sjøsenteret Vallø sitt forsyningssystem.
 8. Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med driftsansvarlig for Sjøsenteret Vallø Tønsberg sin båthavn. Svein Åge 915 54 012

Ved ankomst skal du:

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
 2. Undersøke tilkoblingsledningen for å forsikre deg om at den er uskadd og i orden.
 3. Tilknytt den fleksible ledningen først til det tørre og rengjorte inntaket om bord og deretter til stikkontakten i land
 4. Forsikre deg om at tilknytningskabelen er plassert slik at den ikke vil bli ødelagt og ikke vil medføre fare for andre personer.

Ved avreise:

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bor.
 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord.
 3. Sett lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann.
 4. Kveil opp tilkoblingsledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, plasser tilkoblingsledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.